regulamin ml

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKADEMII LIDERÓW BIZNESU MoneyLeaders.pl Z dnia 12.03.2018r

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa Partnerów akademii liderów biznesu MoneyLeaders.pl, zwanej dalej MoneyLeaders.
 2. Programy Partnerskie (Landinga Pages) są organizowane przez MoneyLeaders oraz Partnerów MoneyLeaders w celu Generowania Ruchu w Serwisach współpracujących z MoneyLeaders za pomocą Form Reklamowych umieszczanych w Serwisach Partnerów, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz warunkach poszczególnych Programów Partnerskich.
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na udostępnieniu MoneyLeaders powierzchni w Serwisach Partnerów, poprzez umieszczenie lub stworzenie w nich Formy Reklamowej prowadzącej do Serwisów Reklamodawców w celu Generowania Ruchu.
 4. Kontakt z MoneyLeaders odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@MoneyLeaders.pl.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie: www.MoneyLeaders.pl, w sposób umożliwiający Partnerom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Lista aktualnych Programów Partnerskich oraz ich szczegółowych warunków dostępna jest w Serwisie MoneyLeaders.
 7. MoneyLeaders informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w każdy użytkownik Serwisu MoneyLeaders powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

MoneyLeaders – Akademia Liderów Biznesu dostępna pod adresem: www.MoneyLeaders.pl;

Partner MoneyLeaders – współpracująca z MoneyLeaders osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawniona do dysponowania powierzchnią w Serwisie Partnera oraz zamieszczania w nim lub tworzenia Form Reklamowych, czy prowadzenia za jej pomocą sprzedaży produktów bądź usług wskazanych w ofercie danego Programu Partnerskiego;

Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z MoneyLeaders umowę w celu prowadzenia Programu Partnerskiego;   

Program Partnerski (Landing Pages) – współpraca pomiędzy Partnerem a MoneyLeaders, polegająca na Generowaniu ruchu dla Serwisów Reklamodawców, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w warunkach poszczególnych Programów Partnerskich, o ile takie zostaną stworzone. Jeden Reklamodawca ma prawo uczestniczyć w nieograniczonej ilości Programów Partnerskich, z których każdy może dotyczyć w szczególności osobnych produktów lub usług.

Konto – wydzielona część serwisu internetowego MoneyLeaders przypisana do danego Partnera, za pomocą której może on korzystać z narzędzi dostępnych w celu realizacji Umowy;

Użytkownik – każdy użytkownik sieci Internet, który po kliknięciu na Formę Reklamową w Serwisie Partnera, został przekierowany do Serwisu Reklamodawcy i oznaczony przy pomocy plików Cookies indywidualnym dla danego Partnera identyfikatorem lub który dokonał zakupu produktów lub usług wskazanych w ofercie danego Programu Partnerskiego, lub w serwisie Partnera.

Serwis Partnera – witryna internetowa, której właścicielem lub podmiotem zarządzającym jest Partner lub do której przysługuje mu inne niż własność prawo do korzystania i dysponowania jej powierzchnią, którą Partner wykorzystuje uczestnicząc w Programie Partnerskim;

Serwis Reklamodawcy – witryna internetowa Reklamodawcy, produkt, usługa, objęta Programem Partnerskim, dla której generowany jest ruch;

Kliknięcie – świadome działanie Użytkownika, nie będącego pod kontrolą Partnera, polegające na aktywacji Formy Reklamowej zamieszczonej w Serwisie Partnera;

Cookies – niewielkie pliki zapisywane na dysku Użytkowników, pozwalające na rozpoznanie powracających do Serwisów Reklamodawców Użytkowników oraz badanie ich aktywności;

Generowanie ruchu – całokształt działań Partnera polegających na promowaniu Serwisu Reklamodawcy lub dokonywaniu sprzedaży produktów bądź usług wskazanych w ofercie danego Programu Partnerskiego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz warunkach konkretnego Programu Partnerskiego;

Forma reklamowa – stały element graficzny lub tekstowy umieszczony w Serwisie Partnera, w którego Kliknięcie przez Użytkownika powoduje m.in. jego przekierowanie do Serwisu Reklamodawcy, zakup produktu lub aktywację usługi (generowanie ruchu).

Warunki Programu Partnerskiego – (WPP) – określenie warunków przez Reklamodawcę i/lub MoneyLeaders na jakich ma odbywać się Generowanie Ruchu oraz zasad wynagrodzenia Partnera (Partnera) w ramach danego Programu Partnerskiego.

Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy MoneyLeaders a Partnerem, w ramach której MoneyLeaders zleca Partnerom Generowanie Ruchu w ramach poszczególnych Programów Partnerskich.

III Uczestnictwo w Akademi Liderów Biznesu MoneyLeaders

 1. Warunkiem zawarcia Umowy przez Partnera jest założenie Konta w Serwisie MoneyLeaders. W tym celu należy dokonać rejestracji w Serwisie, kierując się wyświetlanymi w Serwisie wskazówkami.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie przez Partnera oświadczenia woli w formie elektronicznej przystąpienia do sieci afiliacyjnej. W przypadku Partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy chcą się rozliczać na podstawie umowy o dzieło, konieczne jest pobranie przez nich wzoru umowy o dzieło, podpisanie go i odesłanie na adres MoneyLeaders.
 3. Dostęp do Konta uwierzytelniany jest za pomocą indywidualnego identyfikatora i hasła ustalonego w toku rejestracji.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku podmiotów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wszelkich czynności w ramach Serwisu MoneyLeaders, w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkich czynności w ramach Serwisu MoneyLeaders, w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie za zgodą  uprawnionych przedstawicieli ustawowych.
 7. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto.
 8. MoneyLeaders może zweryfikować każdego rejestrującego się Użytkownika, a w szczególności zwrócić się do niego o potwierdzenie prawdziwości wprowadzonych danych.
 9. W razie pozytywnej weryfikacji MoneyLeaders przesyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym informację o aktywacji Konta w Serwisie.  Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy na czas nieokreślony.
 10. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Partner jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez edycje za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Konta.
 11. Partner zobowiązany jest do korzystania z Konta oraz udostępnionych w jego ramach funkcjonalności wyłącznie na własny użytek. MoneyLeaders nie wyraża zgody na używanie zasobów Konta w celu prowadzenia przez Partnera działalności, która naruszałaby jakikolwiek interes MoneyLeaders.
 12. Partner nie może korzystać z Konta oraz udostępnionych w nim funkcjonalności w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje czy prawa i dobra osobiste osób trzecich.
 13. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Konta oraz dostępnych w nim funkcjonalności:
  1. Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa,
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 14. Partner oraz MoneyLeaders może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy drugiej strony.
 15. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Partnera, MoneyLeaders może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń przesłanym na adres mailowy Partnera lub dokonać blokady Konta Partnera do momentu zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia. W przypadku Partnerów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje utratą prawa do wypłaty wynagrodzenia, które nie zostało jeszcze wypłacone Partnera.
 16. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta oraz zakończeniem udziału we wszystkich w Programach Partnerskich. Naliczone a niewypłacone wynagrodzenie zostaje przekazane Partnerowi zgodnie z postanowieniami pkt. VI, przy czym nie stosuje się ograniczenia dotyczącego kwoty podlegającej wypłacie.

IV Przystąpienie do Programu Partnerskiego

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz Warunkach poszczególnych Programów Partnerskich.
 2. Celem Programu Partnerskiego jest Generowanie ruchu w Serwisach Reklamodawców, sprzedaż ich produktów i usług, dla których prowadzone są Programy Partnerskie.
 3. Przedmiotem każdego Programu Partnerskiego jest oddanie przez Partnera MoneyLeaders do dyspozycji MoneyLeaders i Reklamodawcy powierzchni w Serwisie Partnera, w której Partner umieszcza Formę Reklamową lub tworzy ją, ewentualnie prowadzenie przez Partnera za pośrednictwem Serwisu Partnera sprzedaży produktów lub usług wskazanych w ofercie danego Programu Partnerskiego.
 4. Partner musi posiadać tytuł prawny do dysponowania Serwisem Partnera używanym do każdego Programu Partnerskiego lub gdy nie posiada do nich tytułu prawnego, regulamin Serwisu Partnera musi pozwalać na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty (w tym przez Partnera), przez cały okres trwania Umowy.
 5. Serwis Partnera powinien być:
  1. kompletny, pod względem funkcjonalności i estetyki,
  2. umieszczony i utrzymywany na ogólnie dostępnym serwerze i stworzony w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https,
  3. zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych,
  4. być dostępne dla Reklamodawcy i MoneyLeaders w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Regulaminu oraz warunki konkretnego Programu Partnerskiego.
 6. Za zawartość Serwisu Partnera całkowitą odpowiedzialność ponosi Partner.
 7. Zamieszczone przez MoneyLeaders informacje o możliwości, warunkach oraz sposobie przystąpienia do  Programu Partnerskiego stanowią zaproszenie do przystąpienia do konkretnego Programu Partnerskiego, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. W celu przystąpienia do konkretnego Programu Partnerskiego Partner wybiera przycisk ,,Dołącz”, dostępny po zalogowaniu do Konta, którego przesłanie stanowi złożenie MoneyLeaders oferty przystąpienia do wskazanego Programu Partnerskiego.
 9. W przypadku akceptacji oferty Partnera, MoneyLeaders wysyła na wskazany w formularzu adres e-mail informację o jej przyjęciu oraz dokonuje aktywacji określonych funkcjonalności w ramach Konta Partnera. W chwili otrzymania przez Partnera oświadczenia MoneyLeaders, o którym mowa w zdaniu poprzednim Partner przystępuje do wskazanego Programu Partnerskiego (zostaje zawarta umowa).
 10. Uczestnictwo w Programie Partnerskim trwa – stosownie do treści wskazanej w warunkach konkretnego Programu Partnerskiego i ulega rozwiązaniu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

V Warunki realizacji Programu Partnerskiego

 1. Partner może przystąpić do nieograniczonej ilości Programów Partnerskich dostępnych w Serwisie.
 2. Partner zobowiązuje się do udostępnienia określonej powierzchni w Serwisie Partnera w której Partner umieszcza lub tworzy Formę Reklamową, której kliknięcie powoduje kupno produktu lub usługi, lub prowadzi bezpośrednio do Serwisu Reklamodawcy objętego danym Programem Partnerskim i utrzymywania jej w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w Regulaminie przez cały czas uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 3. Z chwilą przystąpienia do konkretnego Programu Partnerskiego MoneyLeaders dokonuje aktywacji dodatkowych funkcjonalności w Koncie Partnera oraz przyznaje mu unikalny identyfikator, który Partner powinien umieszczać w linkach Form Reklamowych w sposób opisany w instrukcjach wyświetlanych w Koncie Partnera.
 4. W momencie przystąpienia do Programu Partnerskiego Partner może zostać zobowiązany do wskazania domen w jakich znajdują się strony internetowe za pośrednictwem, których będzie realizował dany Program Partnerski.
 5. Jeśli inaczej nie zastrzeżono w warunkach konkretnego Programu Partnerskiego, Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność przygotowuje Formę Reklamową. W przypadku gdy w warunkach danego Programu Partnerskiego zastrzeżono, że Partner korzysta z dostarczonej mu przez MoneyLeaders Formy Reklamowej lub materiałów promocyjnych i reklamowych dostarczonych przez Reklamodawcę, MoneyLeaders udziela Partnera nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, bez prawa do udzielania sublicencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layatów, haseł, oznaczeń oraz znaków towarowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania i w celu uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez promocję Serwisu Reklamodawcy za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, tj. w Serwisie Partnera, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  3. wykorzystanie w Serwisie Partnera,
  4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji w Serwisie Partnera,
  5. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w Serwisie Partnera,
  6. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  7. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 6. MoneyLeaders udziela także Partnerowi zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, jeżeli wymaga tego przygotowanie lub zamieszczenie Formy Reklamowej w Serwisie Partnera.
 7. W zależności od treści konkretnego Programu Partnerskiego, Partner może dokonywać na stronach Serwisu Partnera sprzedaży produktów lub usług wskazanych w ofercie danego Programu Partnerskiego. W takim przypadku Partner zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisów konsumenckich, w celu zagwarantowania legalności i rzetelności prowadzonej sprzedaży.
 8. Jeśli inaczej nie zastrzeżono w warunkach konkretnego Programu Partnerskiego, Partner może realizować promocję Programu Partnerskiego w dowolnie wybrany sposób, w tym prowadząc różnego rodzaju kampanie promocyjne czy konkursy. Partner jest zobowiązany do zorganizowania promocji oraz konkursów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.
 9. Partner zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu oraz warunkami konkretnego Programu Partnerskiego.
 10. Niedozwolone jest podejmowanie działań wprowadzających w błąd, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową.
 11. Partner zobowiązany jest do posiadania wszelkich praw do treści jakimi posługuje się realizując usługi w ramach Programu Partnerskiego. Zabronione jest działanie, które może stanowić naruszenie przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub dobrych obyczajów.  
 12. Partner zobowiązany jest w szczególności:
  1. do podejmowania działań prowadzących do Generowania Ruchu, w tym ruchu SEO oraz Kliknięć lub innych działań wskazanych w danym Programie Partnerskim,
  2. do nieudostępniania podmiotom trzecim danych dostępowych do Konta Partnera, ani danych otrzymanych od MoneyLeaders w celu realizacji Umowy,
  3. do niezwłocznego usunięcia z Serwisu Partnera danych wskazanych przez MoneyLeaders jako nieaktualne, błędne, jak również usunięcia tych danych po rozwiązaniu Umowy.
 13. Partner nie jest uprawniony do pobierania w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim jakiegokolwiek wynagrodzenia czy innych opłat bezpośrednio od Reklamodawców. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek form współpracy z Reklamodawcami bez zgody MoneyLeaders.
 14. Strony Serwisu Partnera i Formy Reklamowe przygotowane przez Partnera nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów czy stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treść strony Serwisu Partnera i Formy Reklamowe przygotowane przez Partnera nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  4. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  5. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  6. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  7. promować systemu sprzedaży lawinowej;
  8. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  9. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 15. W przypadku gdy zgodnie z warunkami danego Programu Partnerskiego Partner zobowiązany jest do stworzenia własnej Formy Reklamowej lub stworzenia Formy Reklamowej w oparciu o materiały dostarczone przez MoneyLeaders, jest zobowiązany do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł reklamowych wskazanych w Koncie. Po zgłoszeniu przez MoneyLeaders zastrzeżeń dotyczących treści o których mowa w zdaniu poprzednim, Partner ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem natychmiastowego zakończenia uczestnictwa w Programie Partnerskim lub rozwiązania Umowy.
 16. Niedozwolone jest stosowanie urządzeń lub programów, które powodują nieuzasadnione naliczanie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Partnerskiego, jak również wszelkich form automatycznego (nie będącego efektem świadomego działania Użytkownika) przenoszenia Użytkownika ze strony Serwisu Partnera do Serwisu Reklamodawcy oraz wszelkie formy automatycznego czy manualnego generowania Kliknięć.
 17. W przypadku Form Reklamowych budowanych za pomocą otrzymanego od MoneyLeaders kodu, niedozwolone jest ingerowanie w treść kodu bez zgody MoneyLeaders.
 18. W przypadku, gdy zgodnie z treścią danego Programu Partnerskiego Partner został zobowiązany do wskazania domen za pośrednictwem, których będzie uczestniczył w Programie Partnerskim, niedozwolone jest nieuzgodnione z MoneyLeaders umieszczanie Formy Reklamowej na innej stronie niż strona Serwisu Partnera uczestnicząca w danym Programie Partnerskim.
 19. MoneyLeaders zastrzega sobie prawo do stosowania środków technicznych i informatycznych w celu weryfikacji rzetelności oraz poprawności realizacji obowiązków wynikających z Programu Partnerskiego, w tym form i sposobów Generowania Ruchu.
 20. W przypadku wykorzystania przez Partnera własnych Form Reklamowych, własnych materiałów do modyfikacji Formy Reklamowej Partner oświadcza, iż posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do treści oraz że wykorzystanie tych treści nie narusza praw osób trzecich.
 21. MoneyLeaders obowiązany jest prowadzić ewidencję wszelkich aktywności w ramach Generowania ruchu dla danego Reklamodawcy. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim są dostępne dla Partnera po zalogowaniu się do Konta.
 22. Partner i MoneyLeaders może wypowiedzieć udział w Programie Partnerskim z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 23. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie Partnerskim przy użyciu więcej niż jednego Serwisu Partnera, wypowiedzenie Umowy dotyczy udziału w Programie Partnerskim w zakresie wszystkich Serwisów Partnera, chyba że z treści wypowiedzenia wynika co innego.
 24. W chwili zakończenia uczestnictwa w Programie Partnerskim Partner jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Form reklamowych oraz wszelkich danych otrzymanych od MoneyLeaders z Serwisu Partnera oraz innych miejsc w których je umieścił, jak również do zaprzestania posługiwania się nimi.
 25. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu, odstąpieniu od niej, Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie otrzymał w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i nie ujawniać warunków tej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędne do realizacji Umowy.
 26. Treść niniejszej Umowy oraz wszelkie dane, w tym elementy graficzne, informacje przekazane w czasie obowiązywania niniejszej Umowy Partnera stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (MoneyLeaders) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co niniejszym Partner przyjmuje do wiadomości.
 27. Obowiązek zachowania poufności ciąży na Partnera również po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy.
 28. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa powyżej, Partner zapłaci na rzecz MoneyLeaders karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek naruszenia. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza dochodzenia przez MoneyLeaders odszkodowania w celu naprawienia poniesionej szkody.

VI Wynagrodzenie

 1. Za świadczenie usług w ramach Programu Partnerskiego Partnerowi przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości i na warunkach określonych w konkretnym Programie Partnerskim.
 2. Partner zgodnie z zasadami określonego Programu Partnerskiego, otrzymuje wynagrodzenie w przypadku Kliknięcia, dokonania transakcji czy innej czynności w ramach Serwisu Reklamodawcy lub dokonania sprzedaży produktów i usług wskazanych w ofercie danego Programu Partnerskiego.
 3. W przypadku jeśli kliknięcie przez Użytkownika w Formę Reklamową umieszczoną w Serwisie Partnera powoduje przeniesienie Użytkownika do stron Serwisu Reklamodawcy oraz oznaczenie takiego Użytkownika indywidualnym dla danego Partnera identyfikatorem, Informacja ta zapisywana jest w pliku Cookie na komputerze Użytkownika.
 4. W sytuacji o której mowa w ust. 3 Użytkownik zostaje przypisany do danego Partnera:
  1. do czasu wygaśnięcia ważności danego piku Cookie, lub
  2. do momentu Kliknięcia przez tego samego Użytkownika w Formę Reklamową innego Partnera i tym samym przepisania do tego Partnera, lub
  3. do momentu Kliknięcia przez tego samego Użytkownika w Formę Reklamową nieprzypisaną identyfikatorem do żadnego Partnera.
 5. Czas ważności pliku Cookies wskazany jest w Serwisie MoneyLeaders.
 6. Wynagrodzenie Partnera zwane też Prowizją jest naliczane automatycznie – w oparciu o dane przekazywane drogą teleinformatyczną do systemu informatycznego MoneyLeaders (System Naliczania Prowizji).
 7. MoneyLeaders udostępnia Partnera za pośrednictwem Konta informacje z Systemu Naliczania Prowizji, w tym w szczególności informacje  o terminach i wysokości naliczonego wynagrodzenia.
 8. Partner może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim Koncie wyłącznie poprzez wypłatę.  
 9. Wynagrodzenie jest wymagalne po otrzymaniu i zaakceptowaniu wniosku o wypłatę środków.
 10. Minimalna wysokość prowizji uprawniająca do jej wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 50 zł netto.
 11. Warunkiem dokonania wypłaty wynagrodzenia jest złożenie wniosku o wypłatę środków, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie. Każdy Partner jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o którym mowa w zdaniu poprzednim maksymalnie dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.
 12. Wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 11, Partner wystawia i przekazuje MoneyLeaders prawidłowo wystawiony rachunek lub fakturę VAT obejmującą kwotę wskazaną jako należną w Koncie Partnera.
 13. Fakturę VAT lub rachunek Partner przekazuje MoneyLeaders za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. MoneyLeaders rozpatrzy wniosek, o którym mowa w ust. 11  w ciągu 7 dni roboczych od chwili jego otrzymania. MoneyLeaders może odmówić wypłaty wynagrodzenia gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia Regulaminu, warunków konkretnego Programu Partnerskiego lub przepisów prawa.
 15. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o którym mowa w ust. 11. MoneyLeaders przekazuje Partnerowi należną mu prowizję na wskazany przez niego na rachunku lub FV numer rachunku bankowego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od niego  prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wystawionego na kwotę wskazaną jako należna w Koncie Partnera.
 16. Partnera będący płatnikami VAT, do wartości faktury doliczają kwotę podatku VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawiania faktury
 17. Partnera będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, którzy rozliczają się na podstawie umowy o dzieło są zwolnieni z wystawienia  rachunku lub faktury. W takim przypadku MoneyLeaders pomniejsza wypłaconą kwotę o zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego.
 18. Płatność następuję na wskazany w Umowie O Dzieło rachunek bankowy Partnera.
 19. W przypadku Partnerów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem punktu 17 niniejszego paragrafu, MoneyLeaders nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy oraz nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego.
 20. MoneyLeaders nie ponosi również odpowiedzialności za wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków związanych z osiąganiem przychodu na podstawie Umowy.
 21. MoneyLeaders stosuje informatyczne mechanizmy eliminowania Kliknięć nieprawidłowych lub powtórzonych. Takie Kliknięcia nie powodują nabycia prawa Partnera do wynagrodzenia. Partnera nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
 22. W przypadku znaczącej liczby Kliknięć uznanych przez MoneyLeaders za nieprawidłowe lub powtórzone, jak również rażąco niskiego poziomu Generowania ruchu, MoneyLeaders ma prawo wypowiedzieć Partnera udział w Programie Partnerskim ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Partnerów, nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, rozwiązanie Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje pozbawienie prawa do wynagrodzenia zgromadzonego na Koncie Partnera, w stosunku do którego wcześniej nie został zgłoszony wniosek o wypłatę.

VII Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres MoneyLeaders bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej: kontakt@MoneyLeaders.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne składającego oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia.

VIII Ochrona danych osobowych

Przekazane dane osobowe MoneyLeaders zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

IX Uprawnienia konsumenta

 1. Partner będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba, że wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane MoneyLeaders pisemnie na adres MoneyLeaders lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@MoneyLeaders.pl
 4. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Partnera będącego konsumentem MoneyLeaders prześle na adres poczty elektronicznej tego Partnera potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Partnera będący konsumentami mają możliwość korzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: www.ec.europa.eu/consumers/odr/, w celu pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

X Odpowiedzialność

 1. Partner odpowiada w pełnym zakresie za przygotowane przez niego Formy reklamowe oraz używane przez niego materiały promocyjne i reklamowe, jak również za utrzymanie i poprawne działanie Serwisu Partnera.
 2. Partner nie będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu. MoneyLeaders przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które MoneyLeaders poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, Umową lub prawem działalności Partnera.
 3. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do wykorzystywanych przez Partnera niebędącego konsumentem treści, Partner zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie zwalniające MoneyLeaders od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce MoneyLeaders lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Partner zobowiązuje się ponadto zwrócić na pierwsze żądanie MoneyLeaders wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 4. MoneyLeaders nie odpowiada za brak powiązania Użytkownika plikiem Cookies o którym mowa w pkt. V  ust. 3, w przypadku gdy:
  1. przeglądarka Użytkownika nie zapisuje plików Cookies,
  2. przeglądarka Użytkownika została skonfigurowana w sposób, który uniemożliwia zapisanie pliku Cookies,
  3. plik Cookies zostanie wykasowany z komputera Użytkownika.
 1. MoneyLeaders nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z wyświetlaniem Form Reklamowych u Wydawcw.
 2. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez MoneyLeaders odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

XI Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisiu MoneyLeaders, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Administratora.
 2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu MoneyLeaders powiadamia na stronie głównej Serwisu MoneyLeaders oraz w koncie Partnera. Partner w przypadku zalogowania się na konto musi zaakceptować zmieniony regulamin.
 3. W przypadku gdy Partner nie akceptuje zmian Regulaminu powinien zawiadomić MoneyLeaders, w ciągu 14 dni od daty poinformowanie go o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Partnera o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Partnera będącego konsumentem przewidują dla konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Partnera.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MoneyLeaders a Partnerem, zostaje poddane sądom polskim, właściwym dla miejsca siedziby MoneyLeaders.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2018r.Załącznik nr 1:

Polityka prywatności

Inne aktualności
ml news Isignia Klient mobilny - co o nim wiedzieć?
Pokaż wszystkie aktualności